Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố Hà Nội dự kiến xem xét, thông qua Quy hoạch Thủ đô Hà Nội và việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn Thành phố

Đánh giá bài viết

Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ 15) của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến sẽ diễn ra 1 ngày cuối tháng 3/2024 (trong tuần từ ngày 25/3/2024 đến ngày 29/3/2024).

Tại kỳ họp này, HĐND Thành phố Hà Nội dự kiến xem xét, thông qua 17 nội dung, trong đó có việc thông qua Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Các đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội cũng sẽ xem xét các nội dung sau:

– Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố.

– Phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công.

– Điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2024; danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

– Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ thành phố Hà Nội.

– Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết liên quan đến nội dung, mức chi đặc thù cho phòng, chống, hỗ trợ người bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

– Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm học 2023-2024 thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND Thành phố.

– Quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội.

– Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực giáo dục và đào tạo của thành phố Hà Nội.

Quy định một số nội dung chi, mức chi hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025.

– Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/NQ/HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND Thành phố quy định nội dung chi, mức chi đặc thù đối với các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, cơ sở tín ngưỡng, chức sắc, chức việc tôn giáo, người đại diện cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

– Ban hành danh mục kỹ thuật chi tiết dịch vụ vận chuyển cấp cứu ngoài bệnh viện thuộc dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước lĩnh vực y tế thành phố Hà Nội.

– Quy định một số chế độ bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Thành phố.

– Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.

– Thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn Thành phố.

– Quy định mức kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội; quy định mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội. Công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.

HĐND Thành phố Hà Nội đề nghị UBND Thành phố Hà Nội báo cáo xin ý kiến Thành ủy về các nội dung trình tại kỳ họp theo quy chế. Đối với các nghị quyết quy phạm pháp luật, đề nghị UBND Thành phố tuân thủ chặt chẽ các quy trình theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14.

Đồng thời, phân công và chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố Hà Nội chuẩn bị đầy đủ tài liệu, tờ trình, dự thảo nghị quyết và người trình bày tại Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ 15) của HĐND Thành phố theo quy định; Chỉ đạo chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức phản biện xã hội đảm bảo đúng quy định.

Để đảm bảo thời gian thẩm tra của các Ban của HĐND Thành phố Hà Nội và đúng quy định của Luật, Thường trực HĐND Thành phố thống nhất cho phép đưa ra khỏi nội dung kỳ họp đối với những tài liệu gửi chậm và không đủ hồ sơ so với quy định.

HĐND Thành phố Hà Nội đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội phối hợp với UBND và Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội tổ chức phản biện xã hội 3 nội dung đã được thống nhất gồm: Nghị quyết quy định một số nội dung chi, mức chi hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025; Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội; Nghị quyết quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội để Nghị quyết của HĐND Thành phố phù hợp thực tiễn, đi vào cuộc sống.