Mê Linh: Công bố và bàn giao các đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 khu trung tâm xã, điểm dân cư nông thôn

5/5 - (1 bình chọn)

Chiều ngày 13/3/2024, UBND huyện Mê Linh tổ chức hội nghị công bố và bàn giao các đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 khu trung tâm xã, điểm dân cư nông thôn trên địa bàn Huyện

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo HĐND, UBND Huyện; trưởng, phó các phòng, ban, ngành, các tổ chức chính trị – xã hội Huyện; các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, trưởng các ban, ngành, tổ chức chính trị – xã hội, công chức Địa chính – Xây dựng các xã: Tiền Phong, Đại Thịnh, Tráng Việt, Thanh Lâm, Văn Khê, Hoàng Kim, Thạch Đà, Tự Lập, Liên Mạc, Chu Phan, Tiến Thắng, Tiến Thịnh, Vạn Yên và các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng các thôn nằm trong đồ án quy hoạch.

Thay mặt UBND Huyện, đồng chí Quách Sỹ Dũng- Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Quản lý đô thị Huyện đã công bố đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 khu trung tâm xã, điểm dân cư nông thôn của 14 xã gồm: Tiền Phong, Đại Thịnh, Tráng Việt, Thanh Lâm, Văn Khê, Hoàng Kim, Thạch Đà, Tự Lập, Liên Mạc, Chu Phan, Tiến Thắng, Tiến Thịnh, Vạn Yên.

Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị Huyện và UBND 14 xã đã tiến hành ký kết bàn giao đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 khu trung tâm xã và điểm dân cư nông thôn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Liêm – Bí thư Huyện ủy khẳng định, thực hiện Chỉ thị số 14, ngày 02/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy “về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội”; trong thời gian qua, Huyện ủy Mê Linh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lập đồ án Quy hoạch xây dựng vùng Huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; các đồ án Quy hoạch chi tiết điểm dân cư đô thị hóa; các đồ án Quy hoạch khu trung tâm xã và điểm dân cư nông thôn và đồ án Quy hoạch khu công viên thể dục – thể thao Huyện.

Về các đồ án Quy hoạch khu trung tâm xã và điểm dân cư nông thôn trên địa bàn Huyện, sau khi rà soát, UBND Huyện đã giao UBND các xã làm chủ đầu tư lập các đồ án quy hoạch trên địa bàn 14 xã: Tiền Phong, Đại Thịnh, Tráng Việt, Văn Khê, Thanh Lâm, Chu Phan, Hoàng Kim, Liên Mạc, Tiến Thịnh, Tiến Thắng, Vạn Yên, Tam Đồng, Tự Lập, Thạch Đà, nhằm cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Huyện, góp phần phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Đến nay, UBND huyện đã báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy, Sở Quy hoạch – Kiến trúc và phê duyệt 24 đồ án quy hoạch chi tiết trung tâm xã, điểm dân cư nông thôn trên địa bàn Huyện (trong đó, có 14 đồ án quy hoạch khu trung xã và 10 đồ án quy hoạch điểm dân cư nông thôn).

Để triển khai thực hiện và quản lý hiệu quả các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội tiếp tục quan tâm phối hợp với UBND huyện Mê Linh, UBND các xã có đồ án quy hoạch được phê duyệt, tổ chức thông tin, tuyên truyền rộng rãi đến các tổ chức và Nhân dân hiểu và nắm rõ nội dung của các đồ án.

Các cấp ủy, Chính quyền, cơ quan, đơn vị thuộc Huyện tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy và Nghị quyết số 13 của Ban Thường vụ Huyện ủy“về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn“. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý quy hoạch, hạn chế thấp nhất việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch làm giảm diện tích đất xây dựng các công trình phúc lợi, công cộng.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy giao UBND Huyện chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã cung cấp thông tin quy hoạch, quản lý hồ sơ, quản lý dự án tuân thủ theo đồ án quy hoạch được duyệt. Chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị triển khai thực hiện cắm mốc giới theo đồ án và các quyết định đã được phê duyệt; trong quá trình triển khai, tổ chức thông tin, tuyên truyền để các tổ chức và nhân dân được biết.

Chỉ đạo Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị Huyện, UBND các xã có đồ án quy hoạch được phê duyệt phối hợp với phòng Quản lý đô thị có trách nhiệm kiểm tra, quản lý, giám sát trong quá trình thực hiện theo quy hoạch được phê duyệt và xử lý các trường hợp vi phạm.

Đồng chí Nguyễn Thanh Liêm giao HĐND Huyện tăng cường giám sát chuyên đề công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch, trật tự xây dựng đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn Huyện. Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội Huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về quy hoạch, trật tự xây dựng gắn với thực hiện phòng trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội trong việc quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện.

Đảng ủy các xã có đồ án quy hoạch tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân hiểu và nắm rõ để nội dung đồ án quy hoạch, góp phần phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về xây dựng, vận động và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự xây dựng trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình quản lý quy hoạch, xây dựng trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật./.

Theo: https://melinh.hanoi.gov.vn/