Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội thông báo mời nhà thầu tham dự chỉ định thầu rút gọn

Đánh giá bài viết

Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội thông báo mời nhà thầu tham dự chỉ định thầu rút gọn.

Gói thầu số 1: Lập Hồ sơ mời thầu; Đánh giá Hồ sơ dự thầu cho gói thầu: “Lập Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065”.
Thuộc nhiệm vụ: Lập Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Gói thầu số 2: Thẩm định Hồ sơ mời thầu và Kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Lập Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065”.
Thuộc nhiệm vụ: Lập Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Xem chi tiết: Thông báo số 1202/TB-VQH và số 1203/TB-VQH ngày 26/06/2023 

Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội trân trọng thông báo!.