Quy hoạch chi tiết trung tâm thị trấn Chúc Sơn tỷ lệ 1/500

5/5 - (2 bình chọn)

CĂN CỨ LẬP ĐỒ ÁN QUY HOẠCH

1. QĐ SỐ 1259/QĐ-TTG NGÀY 26/7/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050;

2. QĐ SỐ 505/QĐ-UBND NGÀY 30/1/2015 CỦA UBND HÀ NỘI V/V PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHUNG THỊ TRẤN SINH THÁI CHÚC SƠN ĐẾN NĂM 2030;

3. QĐ SỐ 353/QĐ-UBND NGÀY 16/01/2019 V/V PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU TRUNG TÂM THỊ TRẤN CHÚC SƠN, TỈ LỆ 1/500.

4. THÔNG BÁO SỐ 1994-TB/HU NGÀY 05/07/2019 V/V KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY VỀ CHỦ TRƯƠNG QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU TRUNG TÂM THỊ TRẤN CHÚC SƠN, TỶ LỆ 1/500

5. VĂN BẢN SỐ 6610/QHKT-P1-HTKT NGÀY 15/11/2019 VỀ VIỆC THẨM ĐỊNH ĐỒ ÁN QHCT KHU TRUNG TÂM THỊ TRẤN CHÚC SƠN, TL 1/500.

RANH GIỚI LẬP QUY HOẠCH

Quy mô nghiên cứu đồ án: 34,15ha. Ranh giới cụ thể như sau như sau:

+ Phía Bắc: đất nông nghiệp thị trấn Chúc Sơn và xã Tiên Phương; + Phía Nam: Giáp quốc lộ 6;

+ Phía Đông: Giáp núi Ninh Sơn, thị trấn Chúc Sơn; + Phía Tây: Giáp thôn Đồng Nanh, xã Tiên Phương;