Quận Nam Từ Liêm (Hà Nội): Đã công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023

5/5 - (2 bình chọn)

Theo phản ánh của ông Đoàn Văn Hưng, TP. Hà Nội đã có quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Nam Từ Liêm. Căn cứ Luật Đất đai 2013, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần thực hiện việc công bố, công khai hồ sơ quy hoạch sử dụng đất của địa phương mình theo quy định.

Về địa điểm công khai: Tại trụ sở UBND cấp quận, huyện; trên Cổng Thông tin điện tử của UBND cấp quận, huyện; công bố công khai nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện có liên quan đến xã, phường, thị trấn tại trụ sở UBND cấp xã; công khai trên Trang Thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Nội dung công khai gồm các tài liệu: Quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất; báo cáo thuyết minh; bản đồ (dạng ảnh *.pdf và dạng *.dgn); danh mục các công trình sử dụng đất.

Tuy nhiên đến nay, trên Trang Thông tin điện tử quận Nam Từ Liêm vẫn chưa công khai thông tin về Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Nam Từ Liêm.

Ông Hưng hỏi, vậy người dân muốn tìm hiểu thông tin về Kế hoạch sử dụng đất của quận Nam Từ Liêm thì cần tìm hiểu qua nguồn nào?

UBND quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

UBND quận Nam Từ Liêm đã công khai trên Cổng Thông tin điện tử quận Nam Từ Liêm tại Chuyên mục “Chiến lược quy hoạch phát triển/Thông tin quy hoạch”.

Để tìm hiểu thông tin Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Nam Từ Liêm, xin mời ông truy cập theo địa chỉ sau:

https://namtuliem.hanoi.gov.vn/thong-tin-quy-hoach/-/asset_publisher/gwKr7rGLBN5Q/content/ke-hoach-su-dung-at-nam-2023-quan-nam-tu-liem