Ký hiệu đất BHK là gì? Chuyển thành đất ở được không?

Đánh giá bài viết

Ký hiệu đất BHK là của loại đất gì?

Căn cứ quy định tại Thông tư 25/2014/TT-BTNMT, BHK là ký hiệu của đất bằng trồng cây hàng năm khác, đây là một loại đất trồng cây hàng năm thuộc nhóm đất nông nghiệp. Trong đó, đất trồng cây hàng năm được phân chia thành đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác.

Đất BHK có chuyển đổi sang đất ở được không?

Để được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất bằng trồng cây hàng năm khác (BHK) thành đất ở thì thửa đất, người sử dụng đất phải thỏa mãn quy định tại Điều 52 Luật Đất đai 2013 là:

Điều 52. Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

=> Theo quy này thì người sử dụng đất muốn được chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp trồng cây hàng năm thành đất thổ cư (hay là đất ở, đất xây dựng nhà ở) thì phải thỏa mãn đồng thời cả 2 điều kiện sau:

– Người sử dụng đất phải có đơn đề nghị/xin chuyển mục đích sử dụng đất. Đơn được sử dụng là mẫu số 01 ban hành tại Thông tư 30/2014/TT-BTNMT. Người sử dụng đất phải điền đầy đủ thông tin tại các mục có trong đơn như diện tích, vị trí thửa đất có nhu cầu chuyển mục đích…;

– Nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất có trong đơn phải phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện nơi có đất (cấp huyện nơi có đất bằng hàng năm khác xin chuyển mục đích lên thành thổ cư) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Nếu người sử dụng đất không thỏa mãn một trong hai điều kiện đã nêu trên thì không thể được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét giải quyết. Do kế hoạch sử dụng đất hàng năm của mỗi huyện là khác nhau nên khi xin phép chuyển mục đích sử dụng đất, người sử dụng đất cũng phải tìm hiểu trước kế hoạch sử dụng đất của từng địa phương.

Nộp hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất

Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất

Hồ sơ gồm có đơn đề nghị chuyển mục đích mẫu 01 được điền đầy đủ thông tin. Kèm theo đơn là giấy tờ tùy thân, giấy tờ chứng minh nơi ở hợp pháp của người sử dụng đất và phải có Giấy chứng nhận (bản gốc) trong hồ sơ.

Người sử dụng đất có thể có thêm giấy ủy quyền nếu việc người sử dụng đất không tự mình nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất.

Nơi tiếp nhận hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của người sử dụng đất là Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất hoặc văn phòng đăng ký đất đai.

Bước 2: Nộp tiền sử dụng đất, các thuế, phí, lệ phí khác theo thông báo

Người sử đất phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính như tiền sử dụng đất, các khoản thuế, phí, lệ phí khác theo thông báo khi được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Bước 3: Nhận kết quả xin chuyển mục đích sử dụng đất

Người sử dụng đất được phép chuyển mục đích sử dụng đất nhận kết quả là giấy chứng nhận đã được cấp đổi hoặc giấy chứng nhận đã được xác nhận biến động sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Như vậy, không phải mọi nhu cầu chuyển mục đích sử dụng từ đất bằng trồng cây hàng năm khác (BHK) thành đất ở đều có thể được chấp thuận mà chỉ những nhu cầu phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện nơi có đất xin chuyển mục đích và phải hoàn thành thủ tục xin chuyển mục đích theo trình tự luật định thì mới được phép chuyển từ đất bằng trồng cây hàng năm khác thành đất ở.